Aprangamoterims.lt ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Galioja nuo 2020 m. sausio 16 d.

 

Aprangamoterims.lt asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip Aprangamoterims.lt tvarko asmens duomenis.

Ši Politika taikoma Aprangamoterims.lt ir Klientų, kurie kreipėsi į Vaidą Lešinskytę dirbančią su individualia veikla dėl galimybės naudotis Aprangamoterims.lt teikiamomis paslaugomis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su Aprangamoterims.lt teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams.

 

1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, iš kurios galima nustatyti Kliento tapatybę.

1.2. Klientas – tai fizinis asmuo, kuris kreipėsi į Aprangamoterims.lt dėl galimybės naudotis Aprangamoterims.lt teikiamomis paslaugomis, naudotis naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su Aprangamoterims.lt teikiamomis paslaugomis.

1.3. Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

1.4. Aprangamoterims.lt – Lietuvos Respublikoje įregistruota individuali veikla nr 777856, vykdoma Vaidos Lešinskytės, veiklos adresas Saulės g. 55-1002, LT-51371 Kaunas, telefono Nr. +370 600 50008, el. pašto adresas info@aprangamoterims.lt.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip Aprangamoterims.lt tvarko Klientų Asmens duomenis.

2.2. Klientų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

2.3. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

2.4. Asmens duomenų tvarkymui Aprangamoterims.lt gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Aprangamoterims.lt bendradarbiauja tik su tokiai duomenų tvarkytojais, kurie sugeba užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą kokią taiko Vaida Lešinskytė dirbanti su individualia veikla. Pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai Klientų asmens duomenis tvarko tik pagal Aprangamoterims.lt nurodymus ir įgyvendindami nurodytus tikslus.

2.5. Užsisakydamas ir/arba naudodamasis Aprangamoterims.lt siūlomomis paslaugomis bei suteikdamas Aprangamoterims.lt savo asmens duomenis, Klientas sutinka su šios Politikos nuostatomis.

 

3. ASMENS DUOMENYS, KURIUOS RENKA Aprangamoterims.lt

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

3.1. Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė.

3.2. Komunikaciniai duomenys – telefono numeris, gyvenamosios ir korespondencijos adresas, el. pašto adresas.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Aprangamoterims.lt renka ir naudoja Klientų asmens duomenis, kuriuos pateikia pats Klientas, arba kuriuos gauna iš kitų šaltinių. Vaida Lešinskytė dirbanti su individualia veikla tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

4.1. Klientų identifikavimas – Aprangamoterims.lt renka Kliento vardą, pavardę, siekdamas identifikuoti Klientą.

4.2. Ryšių palaikymas – Aprangamoterims.lt renka Kliento telefono numerį, gyvenamosios ir korespondencijos adresą, elektorinio pašto adresą, siekdamas komunikuoti su Klientu, pranešti jam naujausią informaciją apie teikiamas paslaugas, bei kitą svarbią informaciją.

4.3. Kliento ir/ar Aprangamoterims.lt interesų apsauga – siekdama apsaugoti Kliento ir/ar Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla interesus, Aprangamoterims.lt renka informaciją apie Kliento ir Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla komunikaciją.

4.4. Kliento nuomonės teiravimasis – siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Aprangamoterims.lt gali prašyti Kliento pateikti nuomonę apie teikiamas paslaugas, Klientų pageidavimus ir lūkesčius. Klientų pateikti atsakymai yra vertinami ir saugojami.

4.5. Tiesioginė rinkodara – Aprangamoterims.lt tvarko Kliento vardą, pavardę, gyvenamosios vietos ir korespondencijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą vykdydama tiesioginę rinkodarą.

  

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

5.1. Aprangamoterims.lt turi teisę gauti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis, esant bent vienai iš šių sąlygų:

-       Klientas kreipėsi į Aprangamoterims.lt dėl paslaugų teikimo ir siekia sudaryti sutartį;

-       Klientas duoda susitikimą tvarkyti asmens duomenis;

-       Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;

-       siekiant Aprangamoterims.lt teisėtų interesų, tokių kaip pavyzdžiui pareikšti ieškinius teisme, atlikti kitus teisės veiksmus, siekiant sumažinti nuostolius ar jų išvengti.

5.2. Klientui atsisakius pateikti asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, Vaida Lešinskytė dirbanti su individualia veikla negalės suteikti paslaugų Klientui.

 

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKĖJAI

Aprangamoterims.lt gauna duomenis iš žemiau nurodytų asmenų:

6.1. Tiesiogiai iš Kliento;

6.2. Ieškomų asmenų registro;

6.3. Negaliojančių dokumentų registro;

6.4. Valstybės institucijų, registrų, kreditų biurų, tame tarpe, bet neapsiribojant UAB „Creditinfo Lietuva“ bei kitų asmenų;

6.5. Gyventojų registro;

6.6. Iš juridinių asmenų, kai Klientas yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.

 

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti perduodami šiems asmens duomenų gavėjams:

7.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, teismai, antstoliai, notarai, mokesčių administratoriai, Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla veiklos priežiūrą, jei tokia būtų, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

7.2. Aprangamoterims.lt susijusioms įmonėms, kiek tai būtinai sprendimų dėl bendradarbiavimo su Klientu priėmimui, auditui atlikti, kitų teisinių priemonių vykdymui;

7.3. UAB „Creditinfo Lietuva“;

7.4. Asmenims teikiantiems Aprangamoterims.lt pašto paslaugas, IT paslaugas, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas, dokumentų archyvavimo paslaugas, reklamos, tiesioginės rinkodaros, rinkodaros paslaugas ryšio paslaugas, kuriantiems, teikiantiems, palaikantiems ir vystantiems programinę įrangą;

7.5. Teisininkams, auditoriams, konsultantams ir patarėjams;

7.6. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Nekilnojamojo turto registrą, Juridinių asmenų registrą, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

 

8. PROFILIAVIMAS, AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, INFORMACIJOS APIE SKOLININKUS TEIKIMAS

8.1. Aprangamoterims.lt gali vykdyti Asmens duomenų profiliavimą, siekdamas automatiniu būdu įvertinti  Klientų savybes, atlikti prognozes, analizes, priskirti Klientus atskiroms grupėms. Profiliavimas naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu, informaciniams pranešimams atskiroms Klientų grupėms siųsti, rizikos vertinimu ir valdymu.

8.2. Profiliavimas grindžiamas teisėtu Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla interesu, teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymu arba Kliento sutikimu.

8.3. Aprangamoterims.lt gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti ir supaprastinti teikiamų elektorinių paslaugų kokybę, t. y. tvarkomų Asmens duomenų pagrindu pritaikyti paslaugas Klientų naudojamiems įrenginiams arba teikti Klientui jam pritaikytus pasiūlymus.

8.4. Klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus Vaidai Lešinskytai dirbančiai su individualia veikla daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Vaida Lešinskytė dirbanti su individualia veikla gali teikti informaciją apie Kliento tapatybę ir jo įsipareigojimų nevykdymą, nurodant įsiskolinimo sumą, pradelsimo laikotarpį ir jo apmokėjimą, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuvawww.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kliento Asmens duomenis siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Susipažinti su savo kredito istorija, asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei teisių įgyvendinimo tvarka Klientas galite apsilankę www.manocreditinfo.lt.

 

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

9.1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina.

9.2. Asmens duomenis, tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla paslaugomis, ir dar 10 metų po visiško įsipareigojimų Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla įvykdymo.

9.3. Vaidai Lešinskytei dirbančiai su individualia veikla priėmus sprendimą nesudaryti su Klientu paslaugų teikimo sutarties, sprendimo priėmimo metu surinkti duomenys bei informacija bus sunaikinta ir saugoma nebus, tačiau Kliento užpildyta „Informacijos apie tvarkomus asmens duomenis“ forma bus saugoma ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) mėnesių po tokio sprendimo priėmimo dienos.

 

10. KLIENTO TEISĖS

Klientas turi teisę:

10.1. Prašyti susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis;

10.2. Reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

10.3. Reikalauti apriboti Kliento Asmens duomenų tvarkymą, kol Kliento prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

10.4. Nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai;

10.5. Reikalauti ištrinti Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi vadovaujantis tik Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia sutikimą. Klientas neturi teisės reikalauti ištrinti jo Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra prievolės pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

10.6. Reikalauti perkelti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai įmanoma, arba pateikti tiesiogiai Klientui patogia forma (taikoma tiems Asmens duomenims, kuriuos pateikė pats Klientas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

10.7. Atšaukti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

10.8. Pateikti skundą tiesiogiai Aprangamoterims.lt arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

11. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

11.1 Klientas turi teisę kreiptis į Vaidą Lešinskytę dirbančią su individualia veikla, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

11.2 Aprangamoterims.lt kontaktiniai duomenys skelbiami Vaidą Lešinskytę dirbančią su individualia veikla interneto svetainėje - el-parduotuvėje aprangamoterims.lt.

 

12. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

12.1 Klientai su šiai Politika gali susipažinti Vaidos Lešinskytės dirbančios su individualia veikla buveinėje ir interneto svetainėje - el-parduotuvėje aprangamoterims.lt.

12.2 Aprangamoterims.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Politika, informuodama Klientus apie pakeitimus paskelbiant Aprangamoterims.lt interneto svetainėje - el-parduotuvėje aprangamoterims.lt, ar informuojant Klientus el. paštu, ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.